SUNULAN HİZMETLER

ANTRA tarafından sunulan hizmetler şunlardır:

ANTRA olarak bizler, stratejik planın hazırlanması ve yenilenmesi sürecinde koordinasyon, yöntem ve süreç danışmanlığı ve online stratejik analiz hizmetleri de sunmaktayız.

Yeni Rehber ile tam uyumlu stratejik analiz sistemimiz, stratejik plan hazırlık sürecinde stratejik analiz ve durum analizi işlemlerinizi hem güvenilir bir biçimde hızlandırmakta, hem de stratejik planlama sürecinin diğer adımları için size çok nitelikli çıktılar sunarak ilgili işlemlerinizin çok kolaylaşmasına vesile olmaktadır.

Sistemimizi hemen alın, hem vaktiniz milletimize hizmet için size kalsın; hem de hizmet için gerekli harika sonuçlar edinin.

ANTRA, stratejik planın hazırlanması ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon, yöntem ve süreç danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmaları belediyeler öncelikli olmak üzere hizmet alan kurumların ve ilgili tüm paydaşlarının temsilcilerinin katılımı hizmete özel olarak tarafımızca geliştirilmiş olan ” on-line stratejik analiz” ve diğer yöntemler ile sağlanmaktadır. Stratejik planların hazırlanması ile ilgili hizmetler, 5018 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hizmet alan her kurumun kendi yapısına göre ilgili kurum ile ortak belirlenen bir takvim doğrultusunda sunulmaktadır.

Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti de firmamız tarafından sunulmaktadır. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, ANTRA tarafından hizmet alan kurumun ilgili harcama birimlerine gönderilir.
Firmamızın birimler ile koordinasyonu ile birimler tarafından hazırlanan birim performans göstergeleri belirlenen süre içinde firmamıza gönderilir. Firmamız, birim performans programlarından hareketle idare performans programı taslağını hazırlar. Performans programının hazırlık çalışmalarının her aşaması kurumun ilgili birimlerinin temsilcilerinin ve kurum üst yönetiminin katılımları ile yürütülür. ANTRA, performans programı hazırlık hizmetlerini, 5018 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak sunmaktadır.

Mali Hizmetler Birimi ile diğer birimler ile koordineli olarak izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare performans esaslı bütçesi taslağı, Stratejik Plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanıp nihai hali için üst yöneticiye sunulur.

Kurumun ve birimlerin performans programı ile performans esaslı bütçesi ve uygulamaların bunlara uygunluğunu kurumun talebine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya talep edilebilecek herhangi bir periyod da ilgilileri ile koordinasyon içinde izlenip değerlendirilmek üzere sorumluları ile paylaşılması sağlanır.

Faaliyet raporları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesi ve bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun bir şekilde hazırlanır. Firmamız koordinasyonunda harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, firmamıza gönderilir. Firmamız tarafından harcama birimleri ve üst yönetim arasında koordinasyon sağlanarak İdare faaliyet raporu taslağı hazırlanır ve nihai hali için üst yöneticiye sunulur.

Firmamız tarafından, İç Kontrol Uyum Eylem Planı doğrultusunda iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için kurumsal ihtiyaca uygun çalışmalar, tüm sorumlu birimler ile koordinasyon sağlanarak yapılır çalışmaların her aşaması kurumun ilgili birimlerinin temsilcilerinin ve kurum üst yönetiminin katılımları ile yürütülür ve çalışma sonuçları üst yöneticiye sunulur,
5018 sayılı kanuna ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, kurum tarafından gerekli görülen her türlü özellikli işlemlere ilişkin yöntem, süreç ve hizmet standartları firmamız tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.

ANTRA tarafından, kurumun stratejik planı ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek iç ve dış sebeplerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilir. Kurumun görev alanına giren konularda, yapı, süreç ve hizmetleri etkileyen iç ve dış çevre faktörleri incelenir. İdarenin varsa üstünlük ve zayıflıkları tespit edilip durum analizi yapılarak, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı alınması gereken tedbirler belirlenir ve yeni hizmet fırsatları ile ilgili öneriler tespit edilir.

Sosyal doku araştırması, bir beldede yaşayan halkın profilini ortaya çıkarak, sosyal doku haritasını oluşturmak üzere yapılan alan araştırmasıdır. Kentsel suç araştırması, kentlileşme davranışları ve kent bilinci araştırması, belirli toplumsal gruplara (romanlar, muhacirler, vs) yönelik detaylı araştırmalar, göç araştırması, o beldede ağırlığı olan mesleklere yönelik (pazarcılar, esnaflar, sanayiciler vs) araştırmalar, kentsel yoksulluk araştırması, sosyal doku araştırmalarının parçalarını oluşturmaktadır.
Sosyal doku araştırmalarının vazgeçilmez bir parçası ve diğer araştırmalara göre daha kullanışlı veriler sağlayan bir türü, hane halkı araştırmasıdır. Bu araştırma türünde bireyler değil, haneler temel alınır. Çünkü toplumu oluşturan en küçük birim olan aile üyelerinin sosyolojik profilleri birbirine benzemektedir. Ayrıca, aile bireylerinin tüm önemli özellikleri kapsama alındığı için, yerel yönetim hizmetleri için engerekli ve güncel bilgileri toplanmış olmaktadır.
Sosyal doku araştırmaları ile elde edilen veriler, belediyelerin kentsel ve sosyal planlama fonksiyonlarını yerine getirirken en önemli başvuru kaynaklarından birisini oluşturacaktır.
Ayrıca, başta yardımlar ve diğer sosyal hizmetler olmak üzere, belediyelerin önemli hizmetlerini gerçek ihtiyacı olanlara sunmalarına yardımcı olacaktır. Bu da, kaynak israfını önleyecek, hizmetleri daha doğrudan ve yerinde sunma imkanı getirecek ve o beldede oturan herkesin en önemli verileri elde bulunacağı için, hizmetleri doğrudan ihtiyaç olan kesimlere aracısız sunma imkanı doğacağı için vatandaş memnuniyetini de azamiye çıkaracaktır.

Kurum içi kapasite araştırması yapılıp, beşeri ve fiziki kaynakların optimum kullanımına yönelik önerilerde bulunulup; hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülür.
Başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere, her türlü kurum ve kuruluşta kurum müşterilerinin kurumun sunduğu hizmetler ile ve hizmetlerin etkililiği ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılıp, hizmetlere yönelik hizmet alanların ve çalışanların ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini ölçüp çıkan sonuçların yöneticilerin dikkatine sunumu sağlanır.

ANTRA, idarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlar ve hizmet kalite standartlarını belirler, hizmetlerin belirlenen standartlara uygun yürütülmesini izler, düzeltici-önleyici tedbirler önerir ve kalite belgelerinin gerektirdiği diğer faaliyetleri yürütür ve kalite kontrol işlemlerini yapar ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek ilgili birime sunar

Hizmet standartları ve iç kontrol kapsamında kurum süreçlerinin, birim faaliyetlerinin standartlarını belirginleştirip bu süreçlerin, faaliyetlerin bir çok ayrıntısı ile birlikte rahatlıkla görülebileceği bir hizmettir. Birimlerin faaliyetlerinden vatandaşlarımızla doğrudan ilgililerin süreçlerinin hazırlanarak Vatandaş Rehberi olarak, kurum web sitesinden yayınlanması da bu hizmete dahildir.

Ayrıca kurumların stratejik yönetim ve iç kontrol ile ile ilgili hizmet içi eğitim ihtiyaçları ve elektronik otomasyon sistemleri ile yazılımlarına ilişkin taleplerine ilişkin ileri düzeyde çözüm üretilmektedir.
Uzman Ekibimiz sunulan eğitim konularından bazıları şunlardır:

İç Kontrol Eğitimi ve Belediye İç Kontrol Eylem Planı Uygulaması
Belediye Mevzuatı Eğitimi
Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi
İhale Mevzuatı, İhale Şartnamesi ve Sözleşme Hazırlama ve Uygulama Eğitimi
Pozitif Düşünce ve Stres Yönetimi
Risk ve Afet Yönetimi
Protokol Kuralları ve Ast-üst İlişkileri Yönetimi
Halkla İlişkiler, Kişisel Gelişim ve Moral Motivasyon
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
Kamu Görevlileri Sendikacılığı Eğitimi
Stratejik Plan ve Performans Programı Eğitimi
5018 Sayılı Kanun ve Kamu Mali Yönetimi
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Etkin İletişim ve Empati (Diğergamlık) Eğitimi

Bu hizmetlerimizin başlıcaları, kurumun stratejik analizlerini online yapıp, stratejik planını elektronik ortama aktararak, performans programlarını, performans esaslı bütçelerini rahatlıkla hazırlayıp; kurum, birim, hatta birey/çalışanlarının performansını internete erişilebilen her yerden izlenebileceği ve yıllık birim/idare faaliyet raporlarının geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlayıp ilgili kayıtlarına gerekli istatistiklerine ve özel dökümlerine hızla erişebilmesine vesile olabilecek yazılımlardır.
Bu hizmetlerin tümü elbette kurumların kendi imkanları ile hizmet almadan da yapabilecekleri türdendir ancak bizden alacağınız hizmet ile sizlerin uygun maliyet ile hem zamandan kazanmanıza, hem vatandaşlarımıza doğrudan hizmete yönelmenize,  hem de kontrole odaklanmanıza vesile oluyoruz. Bu güne kadarki hizmet sunumlarımızdaki memnuniyetinizin sağlanması için gösterdiğimiz hassasiyetimiz, sizlerin katılım ve desteği ile bundan sonraki hizmet sunumlarımızda da artan bir hız ve kalite ile İnşaAllah bundan sonra da sürecektir.

ŞU ANA KADAR KATILDIĞIMIZ VE SUNMUŞ OLDUĞUMUZ BAZI HİZMET ÖRNEKLERİ

Şirketimizin sunduğu hizmetlerin örnekleri, kurucu ortağı Mehmet Ali CİRİT’in Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olduktan sonra, 2 sene boyunca çalıştığı belediye ve diğer kurumlardaki faaliyetlerinden oluşan stratejik yönetim uygulamaları ile 2009 yılında şirketimizi kurduktan sonra Uzman ekibimiz ile birlikte taslak ve nihai hallerinin hazırlıklarına katıldığı stratejik yönetim ile ilgili sunduğu yöntem ve süreç danışmanlığı hizmetlerinden oluşmaktadır. 

Bu hizmet uygulamaları isim sırasına göre aşağıda sıralanmıştır.

Darıca Belediyesi 2007 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Darıca Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Performans Programı

Düzce Belediyesi 2007 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Düzce Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Performans Programı
Düzce Belediyesi 2008 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Düzce Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Düzce Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı
Düzce Belediyesi 2010 Mali Yılı İdare Performans Programı
Düzce Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Düzce Belediyesi Stratejik Yönetim Sistemi Otomasyon Programının Kurulumu
Düzce Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması Ön Hazırlıkları

Gebze Belediyesi 2008 Mali Yılı Performans Programı
Gebze Belediyesi 2007 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Gebze Belediyesi Stratejik Yönetim Sistemi Otomasyon Programının Kurulumu
Gebze Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Performans Programı
Gebze Belediyesi 2008 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Gebze Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Gebze Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı
Gebze Belediyesi 2010 Mali Yılı İdare Performans Programı
Gebze Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Gebze Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının 2009-2011 Yılı Uygulanması

Kağıthane Belediyesi 2008 Mali Yılı İdare Performans Programı
Kağıthane Belediyesi 2007 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu

Kartepe Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı
Kartepe Belediyesi 2010 Mali Yılı İdare Performans Programı
Kartepe Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kartepe Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Kartepe Belediyesi 2011 Mali Yılı İdare Performans Programı
Kartepe Belediyesi 2010 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kartepe Belediyesi 2012 Mali Yılı İdare Performans Programı
Kartepe Belediyesi 2011 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007-2011 Stratejik Planı Tashihi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 Mali Yılı Performans Programı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Yönetim Sistemi Otomasyon Programının Kurulumu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2006 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2008 Mali Yılı İdare Performans Programı

Kocaeli İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı
Kocaeli İl Özel İdaresi İç Kontrol Eylem Planı

Ordu Belediyesi 2007 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Ordu Belediyesi Stratejik Yönetim Sistemi Otomasyon Programının Kurulumu
Ordu Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Performans Programı
Ordu Belediyesi 2008 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Ordu Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı
Ordu Belediyesi 2010 Mali Yılı İdare Performans Programı
Ordu Belediyesi Süreç Yönetim Sistemi Otomasyon Programının Kurulumu Ön Hazırlıkları
Ordu Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Ordu Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması Ön Hazırlıkları

Ordu Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı

Ordu Büyükşehir Belediyesi  2015 Mali Yılı İdare Performans Programı

 

OSKİ 2015-2019 Stratejik Planı

OSKİ  2015 Mali Yılı İdare Performans Programı

 

Fatsa Belediyesi 2009 Mali Yılı İdare Performans Programı
Fatsa Belediyesi 2008 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Fatsa Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı
Fatsa Belediyesi 2010 Mali Yılı İdare Performans Programı
Fatsa Belediyesi Stratejik Yönetim Sistemi Otomasyon Programının Kurulumu
Fatsa Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Fatsa Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması Ön Hazırlıkları

Sultanbeyli Belediyesi 2008 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sultanbeyli Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Sultanbeyli Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması
Sultanbeyli Belediyesi 2011 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu

Tekirdağ Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planı
Tekirdağ Belediyesi 2010 Mali Yılı İdare Performans Programı
Tekirdağ Belediyesi Stratejik Yönetim Sistemi Otomasyon Programının Kurulumu
Tekirdağ Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Tekirdağ Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması Ön Hazırlıkları