Tavsiye

ENTEGRE STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ

48,000.00 39,000.00

Entegre Stratejik Yönetim Sisteminin genel özellikleri şunlardır;

5018 sayılı kanun ile bu kanun doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının hazırlamış olduğu rehber, kılavuz ve Yönetmeliklere uygun olarak, kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli stratejik planları ile birim ve idare performans programlarını, performans esaslı bütçelerini, hazırlamalarını ve izlemelerini, yatırım ve faaliyet raporların hazırlamalarını ve raporlamasını; stratejik yönetim ile entegre bir biçimde iç kontrol standartlarına uyum için gerekli belge, form, tablo, süreç ve raporların hazırlanıp işlenip çıktılarının alınmasını sağlamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır.

Sistem üst düzey yöneticilerden her seviyede çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından işletilebilmesi ve gerekli işlemlerde vatandaşın erişimine uygundur.

Uygulama, kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek ve parametrik bir altyapıya sahiptir. Girdilere değil hedeflenen sonuçlara odaklanılmasını sağlayacak şekilde, stratejik yönetim sürecine  ve stratejik yönetim ile entegre iç kontrol süreçlerine ait işlemlerinin güvenilir ve hızlı bir biçimde yapılması, düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır.

Stratejik yönetim ve iç kontrol süreci  için disiplinli ve sistematik bir altyapı sağlamaktadır. Performans sonuçlarının nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine, denetlenmesine ve iç kontrolüne temel oluşturmaktadır. Uygulama sürece, kurum içinde planlamadan iç kontrole kadar en üst düzey yetkiliden başlayarak her düzeydeki ilgili personelin katkı ve katılımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu sayede stratejik yönetim sürecinin belli dönemlerde belli belgeleri hazırlamaktan hasıl atıl bir süreç olmaktan çıkarılması, sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi yanında, stratejik yönetim ile entegre bir biçimde iç kontrol işlemlerinin yapılması ve standartlarına uyum sürecine de odaklanılmasına olanak sağlamaktadır.

Özellikler

Stratejik Yönetim Sistemi +İç Kontrol Sistemi +TÜM HİZMETLER=

ENTEGRE STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bu kapsamda Stratejik Yönetim Otomasyonu sistemi teknik bakımından:

1)web tabanlı olması;
2) Kullanıcı sınırı olmaması, kurumun server ve lisans aralığında sınırsız kullanıcıyla çalışabilmesi;
3)SQLserver  yada Oracle Veritabanı yönetim sisteminde depolama yapabilmesi,
4)Kullanıcı rol bazlı yetkilendirmeye sahip olması;
5) clientlerde dökümantasyon işlemi için Microsoft Word ikamesi kelime işlemci bir proramın browser içinde activex olarak kullanabilmesi; (clientlerdeki Microsoft word lisansı gerektirmeden);
6)Dökümantasyon işleminde sunucuda ilave SDK lisansı gerekmemesi kurum bunun için ödeme yapmaması. Ancak yazılım devolopping de gerekli lisanslar yüklenicinin ödemesinde olup sistemin fiyatına dahil olması;
7)Çevik modelleme algoritması ile kurumun zamanla değişecek ihtiyaçlarına cevap verecek modelde olması;
8) Sistem Microsoft. NET teknolojisi ile tam nesne yönelimli olarak geliştirilmesi;
9) Sistem yeniden Yapılanma (Re-engineering), ISO Belgelendirmesi (ISO 9001:2008 vb.), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), EFQM Mükemmellik Modeli, COBIT, ITIL, CMMI, Yalın Üretim ve altı-sigma gibi yaklaşımları destekleyecek özellikte olmasıdır.

Sistemde Yer Alan Fonksiyonel Modüller ve Özellikleri
Sabit Tanımlar ve Alt Yapı Modülü Özellikleri;
Sistemde kurumun ve sistemin genel  yapısına ve işleyişine ilişkin tanımların olduğu bir modüldür.
Sabit Tanımlar ve Alt Yapı modülünde bulunan diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Kurum kimliği tanımları
Kurumsal kod tanımları
Kişi tanımları,
Yetki tanımları,
Modül ayarları,
Dönem tanımları,
Stratejik Plan Modülü Özellikleri;
İdare Stratejik Planlarının tanımlandığı ve yönetildiği bölüm olmasıdır. stratejik planda yer alan Stratejik Amaçlar, Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyetler Projeler ve Göstergeler stratejik plan hiyerarşisine göre ağaç yapısıyla tanımlanarak organizasyondaki sorumlular ile ilişkilendirilmesidir.
Sistem kurumun Stratejik Plan hiyerarşisinde yer alan seviyelerin parametrik olarak tanımlanmasına ve yapılandırılmasına imkân sağlaması.
Stratejik Plan modülünde bulunan  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Personel ve Organizasyonun planla ilişkisinin birebir tanımlanması,
 Stratejik Plan Hiyerarşisinin (Stratejik amaç, hedef vb.) esnek ve parametrik olarak tanımlanması,
 Stratejik Planın organizasyon hiyerarşisi üzerinden de otomatik raporlanması
 Stratejik Planın Revizyonu
Performans Programı Modülü Özellikleri;
Birim ve İdare Performans Programlarının tanımlandığı ve yönetildiği bölüm olmasıdır. stratejik planda yer alan proje ve faaliyetler ile performans göstergelerine Kurumsal, departmansal veya kişisel karne mantığı ile erişilebilmesidir. Performans Programı, Stratejik Plan hiyerarşisi üzerinden hazırlanıp raporlanırken faaliyet ve projelere ilgili birimler sorumlu olarak tayin edilebilmesidir.
Gösterge yöneticisinde tanımlanan performans göstergeleri kullanıcının serbestçe tanımlayıp değiştirebildiği gruplar altında kategorize edilerek kolayca yönetilebilmesi, süreç haritalarında ilgili süreç adımına referans olarak tanımlanabilmesidir.
Performans Programı modülünde bulunan  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Hedeflere bağlı ana faaliyet/proje tanımlama,
Proje/Faaliyet detayları yönetimi
Yatırım tanımlama ve  fiziki gerçekleştirme hedefleri tanımlama,
Birim ve İdare Performans Programlarının hazırlanması,
Hedefler için performans göstergesi tanımlama,
Gösterge bilgileri tanımlama ve performans göstergelerinin yönetimi,
Performans Esaslı Bütçe Modülü Özellikleri;
Performans programında yer alan faaliyet ve projele maliyetleri  analitik bütçe kodları ile ilişkilendirilerek hesap edilebilir olması ve böylelikle sistem, analitik bütçeye esas teşkil edecek bilgilerin  de oluşturulmasına olanak sağlamasıdır
Performans Esaslı Bütçe modülünde bulunan  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Analitik Bütçe kodları ve diğer bütçe bilgileri tanımlaması,
Faaliyet ve yönetim giderlerinin ayrı ayrı hesaplanması,
Hedeflere bağlı faaliyet/proje maliyet ve gerçekleştirme hedefleri tanımlaması,
Maliyet ve bütçe ilişkisi kurularak Bütçe tablolarının oluşturulması,
Proje-Faaliyetlerin / Yatırımların fiziksel tamamlanma ve mali gerçekleşme bilgileri,
Veri Giriş Modülü Özellikleri;
Gerçekleşen performans verileri her birim için ayrı hazırlanmış kısımlardan özel yetkilerle manüel girilmesi veya istenirse kurumsal veritabanlarından otomatik olarak belirlenen kriterlere göre alınması ve girilen yada alınan bu veriler aynı modül üzerinde alarm ve uyarılar, görsel ve nitel tanımlamaları yapılarak ilgililere ve sorumluların bilgisine sunulması.
Veri Giriş  modülünde bulunan  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Kurumsal Sistemlerden veri alımı(veri alınacak kurumun yazılımı ile alış veriş yapacak servis yada xml veri aktarımını kurumun yazılımına aldığı firma ile koordine ve antlaşması sağlanırsa)
Performans göstergesi periyodik gerçekleşmelerin manuel veri girişi,
Göstergelerin birim, hedef ve idare bazında değerlendirilmesi
Hesaplamalarda kullanılan değişkenlerin yönetimi
Hesaplama Parametreleri
Ölçüm Periyotlarının Yönetimi, Veri, Hedef ve Kıyaslama Serilerinin Yönetimi
Görsel ve Nitel Performans tanımlamaları
Veri giriş yönteminin ve sorumlusunun tanımlanması
Veritabanı Bağlantılarının Yönetimi,
Performans İzleme Modülü Özellikleri;
Kurum genelinde kullanılan performans göstergelerinin izlendiği ve yönetildiği bölümdür. Performans göstergeleri ile ilgili genel parametreler olan dönemler ve değerlendirme kriterleri tanımlandıktan sonra her bir performans göstergesine ait bilgilerin nasıl izleneceği, sorumluları ve grafik özellikleri ayarlanabilmesidir. Performans göstergelerine ait hedef, alarm, uyarı ve gerçekleşme verileri birkaç değişik yöntemle izlenebilmesidir. Bunlar elle giriş izlenmesi, bir formül yardımı ile başka göstergelerden hesaplanarak izlemeler, dinamik olarak veri girişi sırasında script desteği ile otomatik hesaplama ve veritabanlarından alanların izlenebilmesi olarak sıralanabilir.
Veritabanı olarak her türlü veritabanına OLE DB, ODBC ile bağlanılarak veri alınıp izlenebilmesi. Access, MS SQL Server, Oracle veri tabanları başta olmak üzere her türlü ilişkisel ve OLAP veritabanından veya veri ambarlarından zamanlanmış görevler tanımlanarak periyodik olarak veri alınıp izlenebilmesidir.(bu tür veritabanları ile iletişim kurumun yazlımı satın aldığı firma ile kurum tarafından protokol haline getirip yazılımı yapan firma servis,webservis,xml aktarım gibi yönetmlerden veri akışını sağlaması durumunda)
Performans Programı modülünde tanımlanan performans göstergeleri kullanıcının serbestçe tanımlayıp değiştirebildiği gruplar altında kategorize edilerek kolayca izlenebilmesi, süreç haritalarında ilgili süreç adımına referans olarak tanımlayabilip süreç üzerinden de izlenebilmesidir.
Performans İzleme modülünde bulunan  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Hesaplamalarda kullanılan değişkenlerin izlenmesi
Veri girişlerin izlenmesi
Ölçüm Periyotlarının izlenmesi ,
Hedef ve Veri Kıyaslarının İzlenmesi
Nicel ve Nitel Performans izlemeleri
Birim ve Kurum Performans Puanlarını İzlenmesi
Stratejik Plan ve Performans Programı bakış açısına göre performans ve yatırım izlemesi
Veritabanı Bağlantılarının İzlenmesi,
Balanced Scorecard mantığında kurumsal, birimsel karnelerin izlenmesi
 Birim ve İdare Faaliyet Raporları Modülü Özellikleri;
Performans Programında yer alan proje ve faaliyetler ile performans göstergelerinin durumlarının değerlendirildiği raporlandığı modül olmasıdır. Raporlar on-line olarak birim bazında hazırlanabilmesi ayrıca bu bilgiler Excel veya Word formatında raporlanabilmesidir.
Birim ve İdare Faaliyet Raporları modülünde bulunan diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Birim ve İdare faaliyet raporları doküman olarak da sistemde hazırlanabilmesi,
Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberinde belirtilen başlıklar altında raporlanabilmesi,
bir Word dokümanı olarak çıktı alınabilmesi,
Sistemde ayrıca kurumun mevcut ve geçmiş yıllara ait faaliyet raporları sorgulanabilmesi,
gerektiğinde önceki dönemlerden veri aktarılabilmesidir.
Veri Alış Verişi, Listeleme  ve Raporlama  Modülü Özellikleri;
Gereken hallerde istisnai durumların belirlenmesi ve gerekli işlemlere yönlendirilebilmesi için sistemde script desteği de bulunmasıdır. Sistem her türlü veritabanına OLE DB veya ODBC ile bağlanarak veri alabilmesidir. Access, MS SQL Server, Oracle veri tabanları başta olmak üzere her türlü ilişkisel ve OLAP veritabanlarından veya veri ambarlarından zamanlanmış görevler tanımlanarak periyodik olarak veri alınabilmesidir ve raporlanabilmesidir.
(bu tür veritabanları ile iletişim kurumun yazlımı satın aldığı firma ile kurum tarafından protokol haline getirip yazılımı yapan firma servis, webservis,xml aktarım gibi yönetmlerden veri akışını sağlaması durumunda)
Veri Alış Verişi, Listeleme  ve Raporlama  modülünde bulunan diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
Balanced Scorecard mantığında kurumsal, birimsel karnelerin raporlanması,
İlerleme ve sonuçların değerlendirilmesi (liste ve raporlar),
Sistem yayınlanan ilgili tüm rehberinde yer alan tüm tabloları girilen bilgilerden yararlanarak otomatik olarak oluşturabilmesi.
Ayrıca kurumun belli dönemlerde Valiliğ’e / Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na göndereceği raporlarını da otomatik olarak üretebilmesi,
İstenirse ilgili raporları Word veya EXCEL formatına da çevirebilmesi.
İç Kontrol Hizmetlerinin Sunumu Modülü Özellikleri;
Sistem  Kamu İç Kontrol Standartları’nı belirlemiştir. kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde uymakla yükümlü oldukları standartları belirtilen  31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’ ve ilgili rehber ve genelgelere göre gerekli iç kontrol hizmetlerinin sunulmasında gerekli işlemler yapılabilmesi; tablolar, belgeler, formlar, raporlar hazırlanabilmesi otomatik dökümleri Excel ve Word ortamına aktarılarak alınabilmesidir.
Bununla birlikte, 5018 sayılı yasaya ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla idareye görev alanları çerçevesinde özgün standartlar da belirleyebilmek olanağı sağlamasıdır.
Sistem, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel iç kontrol  standartlarını göstermesi ve işlemlerinin yapılamasına olanak sağlamasıdır. Söz konusu sistem, kurumda tutarlı, kapsamlı ve etkili bir kontrol sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına yardımcı olmasıdır. 
İç Kontrol Hizmetleri Sunumu modülünde kurumun bilgi ve belge desteğiyle  bulunabilecek  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
·       İç kontrol eylem planın (ikep) hazırlanması formu (veri girişi ve çıktısı) 
·       İç kontrol ekibi tablosu  / veri girişi ve çıktısı
·       Kontrol yöntemi maliyeti tablosu / veri girişi ve çıktısı
·       Etik kurallar sözleşmesi / veri girişi ve çıktısı 
·       Etik komisyonu / veri girişi ve çıktısı 
·       Eğitim tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Bilgi teknolojileri ve varlıkların kontrolü / veri girişi ve çıktısı
·       Stratejik plan / veri girişi ve çıktısı 
·       Performans programı hazırlanması / veri girişi ve çıktısı 
·       Performans esaslı bütçe hazırlanması / veri girişi ve çıktısı
·       İş analizi formu / veri girişi ve çıktısı
·       Görev tanımı formu / veri girişi ve çıktısı  
·       Hassas görevler formu / veri girişi ve çıktısı 
·       Görev dağılım çizelgesi / veri girişi ve çıktısı
·       Amaç hedef insan kaynakları dağılımı / veri girişi ve çıktısı
·       Süreç modellemesi yönetimi ve ilgili işlemleri (kademe ve  onay  mercii işlemleri dahil)/ veri girişi ve                  çıktısı
·       Süreç-iş akışı kontrolü tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Risk analizi formu / veri girişi ve çıktısı
·       Risk analizi raporu/ veri girişi ve çıktısı
·       Risk eylem planı hazırlanması / veri girişi ve çıktısı
·       Görevlerin izlenmesi – stratejik yön tablosu / veri girişi ve çıktısı
·       Bireysel performans değerlendirmesi formu / veri girişi ve çıktısı   
·       Performans değerlendirmesi ve personel ile paylaşımı / veri girişi ve çıktısı
·       Toplantı tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Çalışan anketi / veri girişi ve çıktısı  
·       Vatandaş anketi / veri girişi ve çıktısı
·       Yetki devri formu– / veri girişi ve çıktısı
·       Vekalet formu / veri girişi ve çıktısı
·       Görev devri tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Genel tutanak / veri girişi ve çıktısı
·       Hata bildirim formu / veri girişi ve çıktısı
·       Şikayet formu / veri girişi ve çıktısı
·       Bütçe uygulama sonuçları raporu / veri girişi, sorgusu  ve çıktısı
·       Birim ve idare faaliyet raporu / veri girişi ve çıktısı
·       İç kontrol sistemi izlenmesi / veri girişi ve çıktısı
·       İç denetim  işlemleri / veri girişi ve çıktısı
·       Düzeltici-önleyici form / veri girişi ve çıktısı
·       İç kontrol değerlendirmesi raporu / veri girişi ve çıktısı
Sonuç olarak sistem yukarda belirtilen bu işlemlerin Yönetmelik değişimlerine ve Yönetmelikle çakışmayan kurumsal ihtiyaçlara göre işlenmesine, güncellenmesine ve ilgili verilerin birim ve kurum bazlı düzenlenip paylaşılıp depolanmasına olanak sağlamasıdır. Önceki yıllardan veri kopyalama / veri aktarımı özelliğine de sahip olmasıdır. Yardım ve ilgili mevzuat bilgilerine erişimi içermesidir. Kuruma ait  genel profilin kurumsal kimliği yansıtacak biçimde  özel  olarak  ayarlanabilmesine olanak sağlamasıdır. Alınan tüm liste ve sistemsel raporlar dışındaki tüm rapor, çıktı ve dökümler, girilen kurum verilerden hareketle ilgili mevzuatta belirtilmiş  şablon,  form, tablo ve şekil şartlarına uygun raporlanmasıdır.

 

 

 

 

 


Kurulum

Kurumsal talebe bağlı olarak, sistemlerimize  iki tür erişim imkanımız vardır.
      1- Sisteme Sunucumuzdan Erişim,
      2- Kurumun Kendi Sunucusuna Kurulum.
Sisteme kendi sunucumuzdan erişim, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir.
Kurumun kendi sunucusuna kurulum, ürün paketlerine dahil edilmiş ücretsiz hizmetlerimizdendir.

Destekler

Talep edilen ürün paketi,  ücretsiz hizmetlerimizin tümünü kapsamaktadır. Bu hizmetler şunlardır:
Teknik DestekSistem Kurulumu
Programsal Arızaların Giderilmesi
Gerekli Güncellemelerin Yapılması
İçerik ve İşleyiş DesteğiKurumsal Alt Yapı Bilgilerinin Sisteme Yüklenmesi
Örnek İşlem Paylaşımı
Taslak Belgelerin Hazırlanması

Hizmete Dahil Taslak Belgeler :

 

STRATEJİK ANALİZ TASLAK BELGESİ HAZIRLANMASI

STRATEJİK PLAN TASLAK BELGESİ HAZIRLANMASI

PERFORMANS PROGRAMI TASLAK BELGESİ HAZIRLANMASI

FAALİYET RAPORU TASLAK BELGESİ HAZIRLANMASI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI TASLAK BELGESİ HAZIRLANMASI

 

Akademik Destekİç Paydaş Analizi Raporu
Dış Paydaş Analizi Raporu
Mali Kaynak Analizi Raporu
SWOT Analizi Raporu
PESTLE Analizi Raporu
Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporu

İlgili Mevzuat

  • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi,9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 41.maddesi ve Kalkınma Bakanlığı’nın (önceki DPT’nin) yayınlamış olduğu Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında hazırlanması gereken idareye ait stratejik plan hazırlık ve revizyonunun koordinasyonunu
  • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi, 5393 sayılı kanunun 41. maddesin ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare performans programının konsolidasyonunu
  • 5018 sayılı kanunun 9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 61.maddesi ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idarenin performans esaslı bütçesinin konsolidasyonunu
  • 5393 sayılı kanunun 38.maddesi kapsamında performans programında belirtilen hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, kayıtların tutulması, güvenirliğinin sağlanması ve istatistiklerin oluşturulmasını; (Her 3 ayda bir gerçekleştirilebilecek performans ve bütçe değerlendirmelerinin konsolidasyonunu)
  • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin g)bendi ve 41.maddesi,5393 sayılı kanunun 56.maddesi ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare faaliyet raporunun konsolidasyonunu
  • 5018 sayılı kanunun 55. maddesi, 56. maddesi, 57. maddesi ve 58. maddesi kapsamında hazırlanması gereken iç kontrol eylem planı uygulamalarının koordinasyonunu
  • 4982 sayılı bilgi edinmesi hakkı kanun kapsamında idareye ait stratejik plan, performans programı, performans esaslı bütçe, performans değerlendirmesi işlemleri, faaliyet raporu ve iç kontrol hakkında ilgili komisyonlara, talepleri doğrultusunda üst yönetime; yasal takvim uyarınca diğer kamu kurumlarına ve kamuya bilgi sunulmasını sağlayan yasal düzenlemelerdir.
MEVZUATIN TAMAMI İÇİN

Entegrasyonlar

Entegre sistemler, Kurumsal talebe bağlı olarak, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir. Entegre sistemlerimiz şunlardır:
ENTEGRE EDİLEBİLECEK  EK SİSTEMLERSOSYAL DOKU ENTEGRASYONU
MUHTARLIK SİSTEMİ ENTEGRASYONU
EBA SİSTEMİ ENTEGRASYONU
Kurumlarda buluna mevcut yazılımlarla entegrasyon, kurumsal talebe bağlı olarak, işlem türüne göre ücretlendirmeyle ayrıca sağlanabilir. 

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“ENTEGRE STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir