Tavsiye

YALIN İÇ KONTROL SİSTEMİ

25,000.00 17,000.00

Sistem ile kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde uymakla yükümlü oldukları standartları belirtilen  31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’ ve ilgili rehber ve genelgelere göre gerekli iç kontrol hizmetlerinin sunulmasında gerekli işlemler yapılabilmete; ilgili tablolar, belgeler, formlar, raporlar hazırlanabilmekte; otomatik dökümler Excel ve Word ortamına aktarılarak alınabilmektedir.

Bununla birlikte sistem, 5018 sayılı yasaya ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla idareye görev alanları çerçevesinde özgün standartlar da belirleyebilmek olanağı sağlamaktadır.

Sistem, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel iç kontrol  standartlarını göstermesi ve işlemlerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Söz konusu sistem, kurumda tutarlı, kapsamlı ve etkili bir kontrol sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

Özellikler

SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1)web tabanlı olması;
2) Kullanıcı sınırı olmaması, kurumun server ve lisans aralığında sınırsız kullanıcıyla çalışabilmesi;
3)SQLserver  yada Oracle Veritabanı yönetim sisteminde depolama yapabilmesi,
4)Kullanıcı rol bazlı yetkilendirmeye sahip olması;
5) clientlerde dökümantasyon işlemi için Microsoft Word ikamesi kelime işlemci bir proramın browser içinde activex olarak kullanabilmesi; (clientlerdeki Microsoft word lisansı gerektirmeden);
6)Dökümantasyon işleminde serverda ilave SDK lisansı gerekmemesi kurum bunun için ödeme yapmaması. Ancak yazılım devolopping de gerekli lisanslar yüklenicinin ödemesinde olup sistemin fiyatına dahil olması;
7)Çevik modelleme algoritması ile kurumun zamanla değişecek ihtiyaçlarına cevap verecek modelde olması;
8) Sistem Microsoft. NET teknolojisi ile tam nesne yönelimli olarak geliştirilmesi;
9) Sistem yeniden Yapılanma (Re-engineering), ISO Belgelendirmesi (ISO 9001:2008 vb.), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), EFQM Mükemmellik Modeli, COBIT, ITIL, CMMI, Yalın Üretim ve altı-sigma gibi yaklaşımları destekleyecek özellikte olmasıdır.

İç Kontrol Sistemi Özellikleri;
Sistem  Kamu İç Kontrol Standartları’nı belirlemiştir. kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde uymakla yükümlü oldukları standartları belirtilen  31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’ ve ilgili rehber ve genelgelere göre gerekli iç kontrol hizmetlerinin sunulmasında gerekli işlemler yapılabilmesi; tablolar, belgeler, formlar, raporlar hazırlanabilmesi otomatik dökümleri Excel ve Word ortamına aktarılarak alınabilmesidir.
Bununla birlikte, 5018 sayılı yasaya ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla idareye görev alanları çerçevesinde özgün standartlar da belirleyebilmek olanağı sağlamasıdır.
Sistem, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel iç kontrol  standartlarını göstermesi ve işlemlerinin yapılamasına olanak sağlamasıdır. Söz konusu sistem, kurumda tutarlı, kapsamlı ve etkili bir kontrol sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına yardımcı olmasıdır. 
İç Kontrol Hizmetleri Sunumu modülünde kurumun bilgi ve belge desteğiyle  bulunabilecek  diğer özellikler aşağıda sunulmuştur;
·       İç kontrol eylem planın (ikep) hazırlanması formu (veri girişi ve çıktısı) 
·       İç kontrol ekibi tablosu  / veri girişi ve çıktısı
·       Kontrol yöntemi maliyeti tablosu / veri girişi ve çıktısı
·       Etik kurallar sözleşmesi / veri girişi ve çıktısı 
·       Etik komisyonu / veri girişi ve çıktısı 
·       Eğitim tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Bilgi teknolojileri ve varlıkların kontrolü / veri girişi ve çıktısı
·       Stratejik plan kayıtları/ veri girişi ve çıktısı 
·       Performans programı kayıtları/ veri girişi ve çıktısı 
·       Performans esaslı bütçe kayıtları/ veri girişi ve çıktısı
·       İş analizi formu / veri girişi ve çıktısı
·       Görev tanımı formu / veri girişi ve çıktısı  
·       Hassas görevler formu / veri girişi ve çıktısı 
·       Görev dağılım çizelgesi / veri girişi ve çıktısı
·       Amaç hedef insan kaynakları dağılımı / veri girişi ve çıktısı
·       Süreç modellemesi yönetimi ve ilgili işlemleri (kademe ve  onay  mercii işlemleri dahil)/ veri girişi ve                  çıktısı
·       Süreç-iş akışı kontrolü tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Risk analizi formu / veri girişi ve çıktısı
·       Risk analizi raporu/ veri girişi ve çıktısı
·       Risk eylem planı hazırlanması / veri girişi ve çıktısı
·       Görevlerin izlenmesi – stratejik yön tablosu / veri girişi ve çıktısı
·       Bireysel performans değerlendirmesi formu / veri girişi ve çıktısı   
·       Performans değerlendirmesi ve personel ile paylaşımı / veri girişi ve çıktısı
·       Toplantı tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Çalışan anketi / veri girişi ve çıktısı  
·       Vatandaş anketi / veri girişi ve çıktısı
·       Yetki devri formu– / veri girişi ve çıktısı
·       Vekalet formu / veri girişi ve çıktısı
·       Görev devri tutanağı / veri girişi ve çıktısı
·       Genel tutanak / veri girişi ve çıktısı
·       Hata bildirim formu / veri girişi ve çıktısı
·       Şikayet formu / veri girişi ve çıktısı
·       Bütçe uygulama sonuçları raporu / veri girişi, sorgusu  ve çıktısı
·       Birim ve idare faaliyet raporu / veri girişi ve çıktısı
·       İç kontrol sistemi izlenmesi / veri girişi ve çıktısı
·       İç denetim  işlemleri / veri girişi ve çıktısı
·       Düzeltici-önleyici form / veri girişi ve çıktısı
·       İç kontrol değerlendirmesi raporu / veri girişi ve çıktısı
Sonuç olarak sistem yukarda belirtilen bu işlemlerin Yönetmelik değişimlerine ve Yönetmelikle çakışmayan kurumsal ihtiyaçlara göre işlenmesine, güncellenmesine ve ilgili verilerin birim ve kurum bazlı düzenlenip paylaşılıp depolanmasına olanak sağlamasıdır. Önceki yıllardan veri kopyalama / veri aktarımı özelliğine de sahip olmasıdır. Yardım ve ilgili mevzuat bilgilerine erişimi içermesidir. Kuruma ait  genel profilin kurumsal kimliği yansıtacak biçimde  özel  olarak  ayarlanabilmesine olanak sağlamasıdır. Alınan tüm liste ve sistemsel raporlar dışındaki tüm rapor, çıktı ve dökümler, girilen kurum verilerden hareketle ilgili mevzuatta belirtilmiş  şablon,  form, tablo ve şekil şartlarına uygun raporlanmasıdır.

 


Kurulum

Kurumsal talebe bağlı olarak, sistemlerimize  iki tür erişim imkanımız vardır.
      1- Sisteme Sunucumuzdan Erişim,
      2- Kurumun Kendi Sunucusuna Kurulum.
Sisteme kendi sunucumuzdan erişim, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir.
Kurumun kendi sunucusuna kurulum, ürün paketlerine dahil edilmiş ücretsiz hizmetlerimizdendir.

Destekler

Talep edilen ürün paketine bağlı  ücretsiz hizmetlerimizin şunlardır:
Teknik DestekSistem Kurulumu
Programsal Arızaların Giderilmesi
Gerekli Güncellemelerin Yapılması
İçerik ve İşleyiş DesteğiKurumsal Alt Yapı Bilgilerinin Sisteme Yüklenmesi

İlgili Mevzuat

 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi,9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 41.maddesi ve Kalkınma Bakanlığı’nın (önceki DPT’nin) yayınlamış olduğu Stratejik Planlama Kılavuzu kapsamında hazırlanması gereken idareye ait stratejik plan hazırlık ve revizyonunun koordinasyonunu
               •  
 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin a) bendi, 5393 sayılı kanunun 41. maddesin ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare performans programının konsolidasyonunu
         •  
 • 5018 sayılı kanunun 9.maddesi; 5393 sayılı kanunun 61.maddesi ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idarenin performans esaslı bütçesinin konsolidasyonunu
     •  
 • 5393 sayılı kanunun 38.maddesi kapsamında performans programında belirtilen hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, kayıtların tutulması, güvenirliğinin sağlanması ve istatistiklerin oluşturulmasını; (Her 3 ayda bir gerçekleştirilebilecek performans ve bütçe değerlendirmelerinin konsolidasyonunu)
         •  
 • 5018 sayılı kanunun 60.maddesinin g)bendi ve 41.maddesi,5393 sayılı kanunun 56.maddesi ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi kapsamında hazırlanması gereken idare faaliyet raporunun konsolidasyonunu
            •  
 • 5018 sayılı kanunun 55. maddesi, 56. maddesi, 57. maddesi ve 58. maddesi kapsamında hazırlanması gereken iç kontrol eylem planı uygulamalarının koordinasyonunu
            •  
 • 4982 sayılı bilgi edinmesi hakkı kanun kapsamında idareye ait stratejik plan, performans programı, performans esaslı bütçe, performans değerlendirmesi işlemleri, faaliyet raporu ve iç kontrol hakkında ilgili komisyonlara, talepleri doğrultusunda üst yönetime; yasal takvim uyarınca diğer kamu kurumlarına ve kamuya bilgi sunulmasını sağlayan yasal düzenlemelerdir.

 

MEVZUATIN TAMAMI İÇİN

Entegrasyonlar

Entegre sistemler, Kurumsal talebe bağlı olarak, kurumun sınıfına ve belediyenin nüfusuyla orantılı ek hesapla ücretlendirilmektedir. Entegre sistemlerimiz şunlardır:
ENTEGRE EDİLEBİLECEK  EK SİSTEMLERSOSYAL DOKU ENTEGRASYONU
MUHTARLIK SİSTEMİ ENTEGRASYONU
EBA SİSTEMİ ENTEGRASYONU
Kurumlarda buluna mevcut yazılımlarla entegrasyon, kurumsal talebe bağlı olarak, işlem türüne göre ücretlendirmeyle ayrıca sağlanabilir. 

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“YALIN İÇ KONTROL SİSTEMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir